Klik hier om het Beleidsplan van de Diaconie 2016-2020 te downloaden.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijk gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Als Protestantse gemeente Kamperland willen we online transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. We hebben daarom hieronder de ANBI-gegevens van onze verschillende geledingen voor u beschikbaar gesteld.

ANBI Gegevens Diaconie

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:                                  Diaconie van de Protestantse gemeente Kamperland
Telefoonnummer (facultatief):  0113373046
RSIN/Fiscaal nummer:                824 117 682
Website adres:                             www.dearkkamperland.nl
E-mail:                                           info@campobianco.nl
Adres:                                            Vijverlaan 20
Postcode:                                      4493 EG
Plaats:                                            Kamperland
Postadres:                                     Postbus 23
Postcode:                                      4493 ZG
Plaats:                                            Kamperland

De Protestantse gemeente Kamperland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kamperland.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2011-2015 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Kamperland kunt u vinden via de link:

Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Kamperland

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Begroting 2016 en Exploitatierekening 2015

Baten en Lasten Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk
Bedragen in euro’s 2016 2015 2014 2013
Ontvangsten
Rente 23 9 105
Giften 200 175 230 490
Bijdrage kerktelefoon 780
Diaconiecollecten 5.000 6.738 4.001 7.428
Huwelijkscollecten
Afdrachtencollecten/binnenland 1.000 1.448 2.731 1.003
Afdrachtencollecten/wereldwijd 1.000 1.125 1.621 2.296
Actie zomermarkt 900 871 953 831
Actie oud papier 315
Dividend aandelen Oikocredit 700 611 709 714
Diversen (voornamelijk uit voorgaande jaren) 580 95 1.517
Kindernevendienst 265
        Totaal ontvangsten 8.800 11.571 10.614 15.479
Uitgaven
Kerktelefoon 841
Verplichte bijdragen/quotum 800 620 902 864
Abonnements- bestuurs- en bankkosten 300 352 277 702
Kerstattenties/paaskaarten 1.00 985 890 1.304
Bloemen en fruit 900 722 933 1.472
Giften plaatselijk/regionaal 1.500 3.238 1.789 2.278
Giften landelijk 1.500 922 925 1.652
Giften Wereldwijd 1.500 4.402 1.117 3.678
Afdrachtcollecten/binnenland 1.000 1.448 2.731 881
Afrachtcollecten/wereldwijd 1.000 1.125 1.621 2.295
Projecten uit opbr. Oud papier-zomermarkt
Overige lasten
Beheersvergoeding Oikocredit 150 137 136 161
Kindernevendienst 265
        Totaal uitgaven 9.650 13.951 11.586 16.828
Resultaat -850 -2.380 -972 -1.349

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.